Περίπου 2% των παιδιών που γεννιούνται παρουσιάζουν κά­ποια γενετική ανωμαλία. Αυτά τα παιδιά δυσκολεύονται να κοινωνικοποιηθούν, γιατί η α­νωμαλία τους εμποδίζει να αι- ν σθάνονται ίσοι με τα υπόλοιπα παιδιά.

Έχει όμως αποδειχθεί οτι η παρουσία ενός ζώου βοηθά στο να μειωθεί ή ακόμα και να εξαλειφθεί εντελώς το κοινωνι­κό αυτό εμπόδιο. (Lockwood 1983, Mescents 1984).

Ιδρύσαμε τον Κυπριακό Οργα­νισμό Αλληλεπίδρασης Αν- Θρώπων-Ζώων (ΚΟΑΑΖ), με σκοπό να μελετήσουμε την ε­πίδραση που έχουν τα ζώα στον άνθρωπο και να αναπτύ­ξουμε τρόπους να χρησιμο­ποιηθεί η επίδραση αυτή με θετικά αποτελέσματα τόσο για τον άνθρωπο όσο και για τους φίλους μας τα ζώα.

Το Πρόγραμμα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες:

Το πρόγραμμα ξεκινά με την εξοικειώσει των παιδιών με τα σκυλιά. Χρησιμοποιούνται σκυ¬λιά εκπαιδευμένα ειδικά για το σκοπό αυτό. Πρέπει να είναι ήρεμα ζώα, ικανά να αντέχουν στο στρες και την τυχόν κακοποίηση που μπο¬ρεί να υποστούν χωρίς αρνητικές αντιδράσεις.
Οι διάφορες ασκήσεις στόχο έχουν να αυξή¬σουν την συγκέντρωση των παιδιών, να βοη¬θήσουν στην ομαδοποίηση και στο συγχρονι¬σμό τους και να αναπτύξουν την πρωτοβουλία τους, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανεξαρτη-τοποιηθούν και στη συνέχεια να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο και να εργοδοτηθούν.

Τα διάφορα στάδια του Προγράμματος μας:

 • Γνωριμία με το περιβάλλον (σκυλιά, άλλα ζώα)
 • Περίπατος (έλεγχος κινήσεων)
 • Εξήγηση πως να μιλούν στα ζώα
 • Ανάγκες του ζώου (νερό, φαγητό, ξεκού-ραση), φυσικές ανάγκες
 • Απλές διαταγές στο σκυλί (come, sit)
 • Παιγνίδια
 • Μάθημα ανατομίας (εξωτερικής)
 • Μπάνιο στο σκύλο
 • Διασταύρωση του δρόμου
 • Βοηθούν:
  • Αύξηση της συγκέντρωσης
  • Συγχρονισμό
  • Πρωτοβουλία (leadership, αρχηγία)
  • Ομαδοποίηση
  • Ένταξη στο κοινωνικό σύνολο